bestaanszekerheid en yoga

Bestaanszekerheid en yoga

Bestaanszekerheid en yoga, wat is armoede. Armoede in Nederland is een complex probleem. Hoewel Nederland tot de rijkste landen van Europa behoort, is er ook hier sprake van armoede. Volgens onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) hebben eenoudergezinnen, mensen met een niet-westerse achtergrond, bijstandsontvangers en alleenstaanden onder de 65 jaar een grote kans op ernstige armoede. Armoede kan zich uiten in verschillende vormen, zoals beperkte financiële middelen, sociale uitsluiting, gezondheidsproblematiek en beperkte toegang tot onderwijs.

De Verenigde Naties definiëren armoede als “het niet kunnen voorzien in de eerste levensbehoeften” In Nederland wordt gesproken over absolute armoede wanneer mensen leven onder de lage-inkomensgrens en bijvoorbeeld niet beschikken over (gezond) voedsel, huisvesting, toegang tot gezondheidszorg of geen mogelijkheden hebben om verder te leren na de verplichte schoolperiode1Relatieve armoede verwijst naar de levensomstandigheden van een individu of groep in verhouding tot zijn of haar omgeving. Sociale armoede betekent dat mensen niet kunnen deelnemen aan het normale maatschappelijke leven omdat er geen geld is voor bijvoorbeeld een sportclub, schoolactiviteiten of toegang tot internet.

In Nederland wordt de lage-inkomensgrens gehanteerd om armoede te meten. Het CBS beschouwt een huishouden met een inkomen onder deze grens als een huishouden met een laag inkomen of met risico op armoede1. De lage-inkomensgrens bedraagt sinds 2020 €1.100 per maand voor een alleenstaande en €1.550 per maand voor een paar1. Voor een paar met twee minderjarige kinderen is de grens €2.110 per maand en voor een éénoudergezin €1.680 per maand.

Bestaanszekerheid en yoga en de zichtbaarheid

Het is belangrijk op te merken dat armoede niet altijd zichtbaar is. Bestaanszekerheid en yoga maakt het meer zichtbaar door bewustwording. Veel mensen die in armoede leven, hebben moeite om hun situatie kenbaar te maken. Het sociale vangnet in Nederland wordt steeds kleiner en steeds meer mensen moeten een beroep doen op maatschappelijk werk, ouderenzorg, sociale uitkeringen, jeugdzorg, studiefinanciering en ondersteuning van kerken1. Langdurige armoede is ook een probleem in Nederland. Er zijn nog steeds veel mensen die langdurig in armoede leven, wat betekent dat ze al ten minste vier jaar achtereen van een laag inkomen moeten rondkomen. Het kabinet neemt maatregelen om armoede te voorkomen en aan te pakken. Het doel is om het aantal mensen in armoede tegen 2030 te halveren.

Wat is een bestaanszekerheid

Bestaanszekerheid is een term die verwijst naar de zekerheid dat men de middelen heeft om in het levensonderhoud en levenspatroon te voorzien volgens de geldende normen van welvaart en welzijn1. Het omvat verschillende aspecten, zoals voldoende inkomen, een goede gezondheid, betaalbare en duurzame huisvesting, werk dat loont, een adequate opleiding, gezonde sociale relaties en een zinvol leven. Het betekent dat je genoeg geld hebt om je gebruikelijke kosten te betalen, zoals huur, energie, boodschappen en verzekeringen, en dat je je geen zorgen hoeft te maken over de toekomst. Daarnaast gaat het ook om toegang tot basale voorzieningen zoals zorg, onderwijs en een fatsoenlijke woning. Bestaanszekerheid en yoga geven minder stress omdat je de materie overstijgt.

Het begrip bestaanszekerheid is vastgelegd in de Grondwet en wordt beschouwd als een zorg van de overheid1. Het is een randvoorwaarde voor het welzijn van alle mensen en voorkomt problematische gevolgen op meerdere levensdomeinen. Bestaanszekerheid is nodig om mee te kunnen doen in de samenleving en wordt gezien als een recht voor iedereen.

Bij bestaanszekerheid en yoga, nu de yoga

Wat kan yoga betekenen bij armoede en bestaanszekerheid. Bij yoga word je gevoeliger. Die gevoeligheid zorgt er voor dat je minder beslissingen neemt vanuit het denken maar vanuit je hart. Ook kom je meer uit de controle en gaat het LEVEN meer voor je zorgen. Dit klinkt misschien wat zweverig. Maar zelf heb ik dit veel mogen ervaren. In de coronatijd werd mijn bestaanszekerheid ook bedreigd en er kwam hulp vanuit onverwachte hoeken. Door yoga ga je ook meer genieten van niet materiele dingen, zoals van de natuur, de mensen om je heen en van mediteren. Kortom yoga brengt je in een innerlijke bestaanszekerheid. Ga je ook nog mediteren dan kom je nog makkelijker uit je hoofd en gaat die energie, die ik probeer te beschrijven, stromen.

Een mentale bestaanszekerheid werkt mee in een materiele bestaanszekerheid